یکی از خاص ترین و تکنیکی ترین امور و خدمات تودوزی ، چرم دوزی غربیلک فرمان است.

یکی از نکاتی که در این تودوزی به چشم میخورد ، استفاده از چرم طبیعی بزی و الگوی بسیار خاص و جذاب تودوزی این غربیلک فرمان است که با ظرافت بسیار زیاد توسط تکنسین های حرفه ای تودوزی فروشگاه پارسه انجام شده است.